Првично поставување на Linkedin социјална мрежа

27 

Износот за првично поставување на Linkedin социјалната мрежа изнесува 27€ еднократно