Поставување и оптимизација на Facebook и Instagram

47 

Износот за првично поставување и оптимизација на Facebook и Instagram социјалните мрежи изнесува 47€ еднократно