Анализа на социјална мрежа и работа

27 

Анализа на било која социјална мрежа и работа на истата изнесува 27€ час работа